0
0

پاسخ : تنظيم پيشنهادات اعتباري، صدور مصوبه توسط هيأت مديره و تنظيم قراردادهاي خريد دين با متقاضيان اعتبار را به عنوان مصاديقي از قرارداد و توافق مشخص فيمابين شعبه و بانک موضوع بخشنامه شماره مب/1347 مورخ 10/4/1386 محسوب نمي گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا