0
0

پاسخ : بخشنامه مب/1799 مورخ 18/10/1382 کماکان به قو ت خود باقي است،‌ لذا رويه فعلي درخصوص محاسبه درآمد مشاع، که عبارت است از عدم احتساب درآمد شعب خارج، درآمد تسهيلات ارزي و درآمد تسهيلات اعطايي به بانکها لازم‌الاجرا مي‌باشد. خاطرنشان مي‌سازد که احتساب درآمد تسهيلات ارزي،‌ باعث به وجود آمدن پاره‌اي از ابهامات در نحوه محاسبه درآمد مشاع مي‌گردد. به همين دليل ابعاد و جوانب موضوع در اين اداره در حال بررس ي است. بديهي است پس از حصول نتيجه، مراتب طي بخشنامه‌اي به کليه بانکها از جمله آن بانک ابلاغ خواهد شد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا