0
0

پاسخ : به استناد ماده 5 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 8/6/1362، بانکها ملزم بوده اند تا پايان سال 1363 به تدريج حساب سپرده پس انداز موجود تا آن مقطع را با موافقت صاحبان حسابها به انواع حسابهاي موضوع ماده 3 قانون مذکور – شامل حسابهاي سپرده قرض الحسنه اعم از پس انداز و جاري و سپرده سرمايه گذاري مدت دار – تبديل نمايند. وفق همان مستند قانوني مذکور، مقرر بوده پس از انقضاي زمان مقرر و عدم تبديل حسابهاي موجود به عناوين جديد سپرده اي، حسابهاي مزبور حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز منظور شوند. از سوي ديگر به موجب ماده 3 دستورالعمل اجرايي قبول سپرده، به سپرده هاي قرض الحسنه هيچ گونه سودي تعلق نخواهد گرفت و همچنين وفق ماده 2 دستورالعمل مذکور بانکها مکلف شده اند که عندالمطالبه اصل سپرده هاي قرض الحسنه را به سپرده گذاران مسترد نمايند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا