0
0

پاسخ : سپرده هاي بلندمدت در سال 1396 صرفاً معطوف به سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله مي باشد. همچنين به استناد مصوبه 25/1/1369 شوراي پول و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباري مي توانند، سود سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت را بر اساس ضوابط مربوط به صورت ماهيانه محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت نمايند. بر همين اساس پرداخت سود مذکور به طور علي الحساب بوده و تسويه حساب نهايي با سپرده گذار پس از پايان دوره مالي مربوط به عمل خواهد آمد. همچنين سود بايد به صورت روزشمار و بر مبناي تعداد روزهاي واقعي ماه (حسب مورد 29 يا 30 و يا 31 روز) و يا سال (حسب مورد 365 يا 366 روز) محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا