0
0

پاسخ :  هر قرارداد تسهيلاتي نيازمند يک تاريخ خاتمه است. از آنجايي که خاتمه قرارداد خريد دين مقارن با تاريخ سررسيد سند تجاري مربوطه است؛ لذا امکان درج اسناد تجاري با سررسيدهاي مختلف در يک قرارداد خريد دين امکان پذير نمي باشد. بر اين اساس شوراي پول و اعتبار در فرم نمونه قرارداد خريد دين مصوب جلسه مورخ 13/11/1394، تصريح نموده” قرارداد خريد دين عبارت است از خريد نقدي سند/اوراث تجاري از فروشنده با سررسيد يکسان”. همچنين با توجه به اينکه مبلغ هر سند/اسناد تجاري موضوع قرارداد خريد دين، در سررسيد مربوط به صورت مجزا توسط متعهد سند يا فروشنده به بانک پرداخت مي شود؛ لذا هر سند و يا اسناد تجاري با سررسيد يکسان، يک فقره تسهيلات خريد دين محسوب گرديده و اجماع چند سند تجاري با سررسيدهاي متفاوت در يک قرارداد، ضمن آنکه با توضيحات پيش گفته ناصحيح است عملا به منزله چند قرارداد مجزا در يک قرارداد است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا