0
0

پاسخ : فعاليت قرض الحسنه به منظور رفع نيازهاي ضروري مردم و امور عام المنفعه، صورت مي پذيرد. بر اين اساس در توديع وجوه قرض‌الحسنه در وهله اول انگيزه ها و مقاصد غيرمادي مورد تاکيد و توجه است و در مراتب بعدي بهره مندي از جوايز و مشوق هاي مادي قرار دارد. در اين خصوص شايان ذکر است مطابق دستورالعمل اعطاي جوايز به سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز (ريالي – ارزي) اولاً توزيع جوايز بايد به ترتيبي انجام شود که حداقل 10 درصد از تعداد صاحبان حسابهاي قرض الحسنه پس انداز واجد شرايط را در برگيرد و ثانياً از آنجايي که حداکثر مبلغ جوايز قابل تخمين به صاحبان سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز درصدي از مانده سپرده هاي مذکور است، لذا کاهش ميزان جوايز اعطايي مي تواند با کم نمودن عوامل انگيزشي و تشويقي و متعاقباً حجم سپرده گذاري، بر ميزان جوايز نيز تاثير منفي گذارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا