0
0

پاسخ : چک وعده دار که حسب قانون اصلاحي سال 1382 از وصف کيفري برخوردار نمي باشد، از انواع چک عادي مذکور در بند 1 ماده 1 قانون صدور چک مي باشد و نياز به تعريف جداگانه از چک عادي ندارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا