0
0

پاسخ : چک وعده دار از انواع اسناد تجاري بوده و مي توان آن را در چارچوب قرارداد خريد دين تنزيل نمود. علي ايحال مقررات اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين دربند 3 با اشاره به اسناد تجاري (عمدتا چک و سفته) اين امر پيش بيني نموده است. ليکن بايد تاکيد کرد که صدور چک وعده دار و يا سفته مسبوق به معاملات واقعي بوده و صرفا به صورت صوري نباشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا