0
0

پاسخ : به آگاهي مي‌رساند که اجراي روش پيشنهادي داير بر احتساب ارزش حال وجوه اداره شده توديعي نزد آن بانک، در عمل به نوعي مشابه با پرداخت سود به وجوه مذکور مي‌باشد. وجوه اداره شده تابع ضوابط و مقررات خاص خود مي‌باشد. ماهيت اين وجوه به کلي متفاوت از ماهيت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري است که نسبت به آنها سود تعلق مي‌گيرد. وجوه اداره شده وجوهي است که طبق قرارداد با قانون براي مصارف شخصي در اختيار بانک گذارده مي‌شود و بانک به نيابت از واگذارنده، اين وجوه را عيناً به مصارف تعيين شده مي‌رساند. با توجه به توضيحات فوق، ملاحظه مي‌نمايند که احتساب ارزش حال وجوه توديعي مذکور عملاً مغايرت با ماهيت اين‌گونه وجوه دارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا