0
0

پاسخ :  بر اساس مقررات کميته نظارت بانکي بال، اين قبيل بدهي‌ها صرفا در صورت برخورداري از شرايطي که ذيلا بدان اشاره شده است، مي‌تواند ذيل عنوان بدهي‌هاي تبعي از زير مجموعه اقلام سرمايه تکميلي طبقه‌بندي شود.

  • سر رسيد آن بالاتراز 5 سال باشد.
  • حداکثر معادل 50 درصد سرمايه اصلي باشد.
  • در صورت ورشکستگي بانک و هنگام تسويه ديون بستانکاران، در اولويت يکي به آخر قبل از سهامداران اصلي قرار گيرد.
  • براي استهلاک آن ترتيبات مناسبي در نظر گرفته شده باشد.

حال با توجه به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرماييد چنانچه تسهيلات مورد نظر واجد چنين شرايطي است، نسخه‌اي از قرارداد فيمابين آن بانک با اعتبار دهنده خارجي به اين اداره ارسال شود تا امکان انجام اقدامات بعدي درخصوص تقاضاي آن بانک فراهم شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا