0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند شبکه بانکي کشور مطابق با قانون عمليات بانکي بدون‌ربا (بهره) وکيل سپرده‌گذاران محسوب شده فلذا موظف به حفظ منافع آنها مي‌باشد. با توجه به موارد فوق و با توجه به مفاد ماده 6 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون‌ربا (بهره) مبني بر؛ اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي‌باشد“، چنانچه بانک‌هاي عامل موافقت نمايند مي‌توانند با اخذ ساير وثايق معتبر اقدام به اعطاي تسهيلات مورد نظر نمايند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا