0
0

پاسخ : با توجه به استقلال حقوقي هر يک از شرکتهاي گروه، بانک مي تواند در چارچوب اختيارات هيات مديره با رعايت مقررات موضوعه نسبت به تسويه و يا تقسيط بدهي ها و همچنين بخشودگي جريمه تاخير هر يک از شرکتها به طور مستقل و جداگانه اقدام نمايد. همچنين براي اعطاي تسهيلات مجدد به شرکتي از گروه که نسبت به تسويه مطالبات خود اقدام نموده است به موجب آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان و به منظور تعيين حدود و سقف مجاز براي اعطاي تسهيلات مي بايست مطالبات گروه از بانک مدنظر قرار گيرد. بدين مفهوم که ميزان تسهيلات قابل اعطا به شرکت ياد شده معادل سقف مقرر توسط بانک براي ذينفع واحد منهاي مطالبات بانک از گروه مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا