0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند طبق بند 6 آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) (تصويب نامه شماره 88620 هيات وزيران)، اعطاي تسهيلات، عندالزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي‌باشد. بدين لحاظ ارائه تسهيلات درخصوص موضوع مطروحه از اختيارات آن بانک مي‌باشد. همچنين شايان ذکر است طبق بند 6 ماده 976 قانون مدني ”هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند تبعه ايران محسوب مي‌شود“ همچنين طبق بند دو ماده 979 قانون مدني اشخاصي که پنج سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساکن باشند و يا آنکه اقامت در خارجه براي خدمت ايران باشد در حکم اقامت در خاک ايران است و مي‌توانند تابعيت ايران را تحصيل نمايند. ضمنا” طبق ماده 982 قانون مدني، اشخاصي که تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از کليه حقوقي که براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا