0
0

پاسخ : عبارت سود ايام تأخير منطبق با اصول و مفاهيم بانکداري نمي‌باشد. تاريخ خاتمه يا سررسيد قرارداد از جمله اقلامي است که درج آن در قرارداد الزامي است. منظور از سررسيد تسهيلات مشارکتي همان زمان خاتمه قرارداد تسهيلات مزبور بوده و در تسهيلات غيرمشارکتي، سررسيد هر قسط مي‌باشد. از سويي تسهيلات گيرنده ملزم به بازپرداخت تسهيلات در سررسيد مي‌باشد. حال چنانچه تسهيلات‌گيرنده به تعهدات خود در سررسيد مقرر عمل ننمايد و يا بازپرداخت مزبور با تأخير صورت پذيرد، برطبق ضوابط مشمول پرداخت وجه التزام تأخير تأديه دين مي‌شود. بنابراين سود تسهيلات در طول مدت قرارداد داراي معنا و مفهوم بوده و پس از سررسيد با امعان‌نظر به اينکه قرارداد از حيز انتفاع ساقط است، عملاً مطالبه سود از تسهيلات‌گيرنده توسط مشتري نيز به لحاظ حقوقي نيز به لحاظ حقوقي داراي اشکال و ايراد است. از اين رو در صورت وقوع تأخير در بازپرداخت تسهيلات در سررسيد مقرر توسط تسهيلات‌گيرنده، وي بايد جريمه عمل ننمودن به تعهد خود را بر طبق مفاد قرارداد براي مدت تأخير بپردازد. بر اساس ماده (12) آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري ريالي و ارزي موضوع تصويب‌نامه 153965/ت41498/هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران، نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين برابر است با نرخ سود تسهيلات به علاوه درصدهاي مذکور در بندهاي (الف تا ث) اين ماده. بنابراين به مجموع مزبور نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين اطلاق مي‌گردد. ليکن تا قبل از ابلاغ آيين‌نامه مذکور بر اساس بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 26/4/1396 نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيلات اعطايي، به ميزان نرخ سود قرارداد تسهيلات به علاوه 6 درصد در سال تعيين شده بود. همچنين بر اساس بند (ب) ماده (15) آيين‌نامه مذکور که مصوب هيأت وزيران بوده و لازم‌الاجرا مي‌باشد، موسسه اعتباري به منظور تشويق بدهکاران (اعم از ريالي و ارزي) در صورت اقدام مشتري نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و در صورت تصويب هيأت مديريه، مجاز به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي مي‌باشد. همچنين بر اساس ماده (16) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور، مصوب شوراي پول و اعتبار در صورت تصويب هيأت مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين حداکثر به ميزان فوق‌الذکر طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. لذا طبق اين موارد بخشش وجه التزام صرفاً با رعايت اين ضوابط امکان‌پذير است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا