0
0

پاسخ: خیر درصورتیکه در حواله وارده، آدرس، نام و شماره تماس گیرنده حواله ذکر شده باشد، طی تماس تلفنی بانک با ذینفع حواله، شعبه مورد نظر وی مشخص و ذینفع جهت اخذ مبلغ حواله به شعبه مذکور راهنمایی می گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا