0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند، علاوه بر معيار زمان، که تسهيلات اعطايي را بر حسب زمان سررسيد طبقه‌بندي مي‌نمايد، تسهيلات اعطايي با اهميت (مطابق تعريف بند 4-1 از ماده 1 دستورالعمل فوق‌الذکر) بايستي هر سه ماه يکبار بر اساس معيارهاي کيفي ”وضعيت مالي مشتري“ و ”وضعيت صنعت يا رشته فعاليت مشتري“ توسط کارشناسان کميته مذکور در ماده 2 دستورالعمل موصوف، مورد ارزيابي قرار گيرند، لذا کيفيت (طبقه) تسهيلات با اهميت مطابق با بند 5-2 از ماده 2 دستورالعمل، بر اساس ضعيف‌ترين شاخص بدست‌ آمده از معيارهاي سه گانه (زمان، وضعيت مالي مشتري، وضعيت صنعت يا رشته فعاليت مشتري) تعيين مي‌شود. بنابراين طبقه‌بندي تسهيلات با اهميت بر اساس معيارهاي کيفي نيازمند قضاوت کارشناسي است فلذا امکان مکانيزه کردن طبقه‌بندي اين دسته از تسهيلات بر اساس معيارهاي کيفي وجود نخواهد داشت. در پايان يادآوري مي‌گردد همانطور که در متن بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5/12/1385 تصريح شده خواهشمند است موارد مطروحه در خصوص ضوابط و نحوه تشکيل کميته مذکور در ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌ها و چگونگي‌ و زمان ارسال اطلاعات آن کميته به بانک مرکزي را از اداره نظارت بر موقعيت مالي بانک‌ها استعلام نماييد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا