0
0

پاسخ : ارايه‏‏/عدم ارايه خدمات موضوع ماده (29) نسخه پيشين دستورالعمل حساب جاري که به موجب رأي شماره (55) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال و طي بخشنامه شماره 109926‏‏/95 مورخ 9‏‏/4‏‏/1395، از دستورالعمل مزبور حذف گرديد، به اطلاع مي‌رساند؛ بخشنامه شماره 264768‏‏/96 مورخ 21‏‏/8‏‏/1396 در راستاي اجرای رأي شماره (352) مورخ 20‏‏/4‏‏/1396 ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند دوم از متن بخشنامه شماره 109926‏‏/95 مورخ 9‏‏/4‏‏/1395 ابلاغ شده است. لذا، همان‌گونه که پيش از اين نيز طي نامه شماره 261668‏‏/96 مورخ 17‏‏/8‏‏/1396 در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوي مديريت امور اعتباري آن بانک اعلام گرديد، متعاقب صدور رأي شماره (55) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال قسمت‌هايي از دستورالعمل حساب جاري از جمله ماده (29) آن به موجب رأي مزبور، ارايه‏‏‏/عدم ارايه خدمات موضوع ماده (29) دستورالعمل حساب جاري به مشتريان داراي سابقه چک برگشتي، لزوماً مي‌بايست با رعايت و لحاظ قوانين و مقررات مربوطه (از جمله مفاد مواد (3)، (5)، (14) و (16) دستورالعمل مذکور، مفاد قانون صدور چک، دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي (ريالي)، آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)، آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي) و همچنين سنجش ريسک مترتب و اعتبارسنجي مناسب انجام پذيرد. بنابراين در حال حاضر و با در نظر گرفتن وضعيت حقوقي موجود:

الف‏‏‏- افتتاح حساب جاري، با رعايت مواد (3) و (5) دستورالعمل حساب جاري و همچنين قانون صدور چک و لحاظ ماده (21) آن قانون امکان‌پذير خواهد بود.

 ب‏‏‏-  به لحاظ عدم ابطال ماده (14) دستورالعمل مذکور توسط ديوان عدالت اداري، اعطاي دسته چک به دارندگان چک برگشتي، همچنان ممنوع است و در فرض نداشتن چک برگشتي نيز منوط به اعتبارسنجي و حصول اطمينان از رعايت ماده (16) دستورالعمل جديد حساب جاري مي‌باشد. 

ج‏‏‏- در مورد اعطاي تسهيلات و ارايه ساير خدمات  موضوع ماده (29) ابطال شده دستورالعمل مذکور، از جمله گشايش اعتبارات اسنادي و ساير حساب‌ها به جز حساب جاري، صدور ضمانت‌نامه بانکي و …، علاوه بر لزوم رعايت صرفه و صلاح و ميزان ريسک مترتب بر فعاليت‌هاي بانک، رعايت ساير مقررات مربوطه از جمله؛ «آيين‌نامه نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتباري غيردولتي»، موضوع تصويب‌نامه شماره 130671‏‏‏‏/ت48436هـ مورخ 4‏‏‏‏/11‏‏‏‏/1393 هيأت وزيران، «آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» مصوب شوراي پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره 184847‏‏‏‏/94 مورخ 7‏‏‏‏/7‏‏‏‏/1394، «دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکي (ريالي)» مصوب شوراي پول و اعتبار، موضوع بخشنامه شماره 255755‏‏/96 مورخ 14‏‏/8‏‏/1396و تصويب‌نامه شماره 18549‏‏‏‏/ت53097هـ مورخ 19‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1395 هيأت وزيران موضوع بخشنامه شماره 53228‏‏‏‏‏/95 مورخ 21‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/1395 ، بدهي غيرجاري و يا سابقه چک برگشتي متقاضيان صدور ضمانت‌نامه بانکي ريالي و گشايش اعتبار اسنادي داخلي‏‏‏‏- ريالي، بايد به ترتيب زير مدنظر قرار گيرد:

  • صدور ضمانت‌نامه بانکي ريالي و گشايش اعتبار اسنادي داخلي‏‏‏‏- ريالي براي شرکت‌ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي داراي تعداد کارکنان تا 100 نفر که داراي سابقه چک برگشتي و يا بدهي غيرجاري مي‌باشند، بلامانع است؛
  • براي ساير اشخاص حقوقي؛
  • در صورتي که داراي سابقه چک برگشتي و يا بدهي غيرجاري باشند، صدور ضمانت‌نامه بانکي ريالي، ممنوع است.
  • در صورتي که داراي سابقه چک برگشتي باشند، گشايش اعتبار اسنادي داخلي‏‏‏‏- ريالي، ممنوع است.‏

در صورتي که «مجموع بدهي غيرجاري آن‌ها به تنهايي» و يا «مجموع بدهي غيرجاري صاحبان امضاي مجاز، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره (اعم از اشخاص حقيقي، حقوقي و نمايندگان اشخاص حقوقي و تا زمان تصدي سمت) به طور مستقل» و يا «مجموع بدهي غيرجاري آن‌ها و يک يا چند شخص حقيقي يا حقوقي که به واسطه برخورداري از روابط مالکيتي، مديريتي، مالي، کنترلي و يا به هر نحو ديگري مي‌توانند مؤسسه اعتباري را در معرض ريسک قرار دهند، بدين ترتيب که مشکلات يکي از آن‌ها بتواند به ديگري تسري يابد و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي يه موقع تسهيلات و يا تعهدات آن‌ها شود»، در تمام مؤسسات اعتباري بيش از پانزده درصد مانده بدهي (شامل اصل و سود تسهيلات) بوده، مشروط به اين‌که مبلغ مجموع بدهي غيرجاري آن‌ها در تمام مؤسسات اعتباري کمتر از پنج ميليارد ريال نباشد يا شخص حقوقي متقاضي گشايش اعتبار اسنادي داخلي‏‏‏‏- ريالي، معادل صد درصد (100٪) مبلغ اعتبار گشايش شده را به عنوان پيش پرداخت تأمين ننمايد، گشايش اعتبار اسنادي داخلي‏‏‏‏- ريالي، ممنوع است

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا