0
0

پاسخ : اعطاي تسهيلات مزبور تابع ضوابط مقرر در نطام‌نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي مصوب هيأت امناي صندوق مي‌باشد. بنابراين تعيين وجه‌التزام تأخير تأديه دين نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در چارچوب ضوابط مقرر در نظام‌نامه صدالذکر بايد تعيين گردد. از اين رو چنانچه در قراردادهاي منعقده فيمابين آن بانک و صندوق توسعه ملي، تعيين نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين طبق آخرين مقررات ابلاغ شده توسط بانک مرکزي تبيين گرديده باشد، شايان ذکر است که از زمان ابلاغ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) که طي بخشنامه شماره 175028/1388 مورخ 18/8/1388، موسسات اعتباري ملزم شدند که در تنظيم قراردادهاي اعطاي تسهيلات اعم از ريالي و ارزي مفاد ماده (12) آيين‌نامه صدالذکر را درج نمايند. لذا در حال حاضر نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين در قراردادهاي اخيرالاشاره با عنايت به طبقه‌اي که مطالبات در آن طبقه‌بندي مي‌شود در دامنه 6 الي 14 درصد به شرح مندرج در ماده 12 آيين‌نامه مزبور تعيين مي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا