0
0

پاسخ : طبق ضوابط حاکم بر مفاد عقود مشارکتي و سلف مندرج در ”قانون عمليات بانکي بدون‌ربا (بهره)“ اعطاي تسهيلات در قالب اينگونه عقود مشمول تخفيف نمي‌شود عليهذا اعطاي تخفيف در ساير عقود غير مشارکتي جايز است. همچنين، استفاده از مزاياي ناشي از اعطاء تخفيف در عقود مشارکتي و سلف مجاز نمي‌باشد. درخصوص تمديد يا تجديد قراردادهاي منعقده في‌مابين بانک عامل و متقاضي تسهيلات به دليل حوادث غيرمترقبه نيز رعايت مفاد ماده (6) ”دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات“ الزامي است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا