0
0

پاسخ : اعطاي تسهيلات به انبوه‌سازان براي خريد يکي از واحدهاي احداث شده با نرخ سود بخش مسکن براي يکبار در قالب فروش اقساطي بلامانع است. نرخ سود بخش مسکن نرخي ترجيحي است و لذا هر فرد فقط يکبار مي‌تواند از آن استفاده کند.

چنان که تعداد مالکين (انبوه‌سازان) بيش از يک نفر باشد اعمال سود بخش مسکن براي هر يک از آنها مشروط بر رعايت موارد مندرج در بند يک فوق، در صورتي امکان‌پذير است که در قرارداد مشارکت مدني نيز طرف قرار داد بانک به عنوان شريک محسوب شده باشند.

اعمال نرخ سود بخش مسکن درخصوص بند يک فقط شامل سود دوران فروش اقساطي است و براي دوران مشارکت مدني همانند مابقي واحدها (کل طرح) سود بخش خدمات و بازرگاني اعمال مي‌گردد.

همچنين، نرخ سود مورد انتظار دوران مشارکت مدني براي انبوه‌سازان براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ بخش خدمات و بازرگاني است. ليکن در هنگام فروش اقساطي واحدهاي احداث شده، صرفا” براي متقاضيان و خريداران واقعي واحدهاي ساخته شده نرخ سود بخش مسکن اعمال مي‌گردد. بديهي است ضوابط مربوط به تشخيص ذينفع واحد (انبوه‌ساز، همسر و افراد تحت تکفل وي، يا شرکت انبوه‌ساز و وابستگان به آن) مورد توجه قرار مي‌گيرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا