0
0

پاسخ: در رابطه با اخذ وثائق، ماده 6 و تبصره 1 ذيل آن در آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون‌ربا به شرح ذيل مقرر نموده است:

  1.  ماده 6- اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک، و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي‌باشد.
  2. تبصره 1- در مواردي که تسهيلات اعطايي بانکها در رابطه با اموالي باشد که به تشخيص بانک، مصرف انحصاري و يا محدود داشته و يا در اثر نصب و بهره‌برداري، استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانکها با اخذ تامين اضافي لازم، مبادرت به اعطاي تسهيلات خواهند نمود.

از ماده 6 فوق نيز به طور تلويحي چنين استنباط مي‌گردد که تعيين نوع و ميزان وثايق در اختيار بانکها مي‌باشد و اين موضوع با توجه به اين که خسارت ناشي از عدم بازپرداخت تسهيلات نيز به عهده بانکها است، منطقي به نظر مي‌رسد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا