0
0

پاسخ :  به اطلاع مي رساند،‌ همانطور که از عنوان ماده 3 دستورالعمل”طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري“ برمي‌آيد،‌ مفاد ماده 3 درخصوص تسهيلات امهالي است، لذا نمي توان براساس مفاد اين ماده، تسهيلات عادي و غيرامهالي را به طبقات بالاتر منتقل نمود.

مزيد اطلاع عنوان مي گردد به موجب بند ”ب“ ماده 5 دستورالعمل موصوف، تسهيلات با اهميت مي‌بايست در پايان هر سه ماه براساس شاخص هاي کيفي مندرج در رديف هاي ”ب“ و ”ج“ بندهاي ماده 2 مورد ارزيابي قرار گيرند در صورتي که تسهيلات با اهميت در ارزيابي هاي بعدي، براساس معيارهاي کيفي فوق الذکر حائز شرايط طبقات بالاتر باشند مي توان آن مطالبات را به طبقه مربوطه منتقل نمود

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا