0
0

پاسخ:  بله – حق برداشت تا رسیدن به سن 15 سال با پدر یا جد پدری و پس از رسیدن به سن 15 سال تمام، با دارنده سپرده است. در سایر حالات حق برداشت با ولی قهری و در صورت نبودن ولی قهری، با قیم و ارائه قیم نامه می باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا