0
0

پاسخ : طبقه بندي مطالبات مذکور مي بايست همچنان بر اساس بند (6-2) دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري پيوست بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5/12/1385 مبني بر انتقال يکباره آنها از طبقه جاري به طبقه مشکوک الوصول صورت پذيرد. اما وجه التزام تاخير تاديه دين مذکور نيز همانند ساير مطالبت مي بايست بر اساس مفاد ماده 12 آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري و با رعايت برنامه زمانبندي تعيين شده در بندهاي (الف) تا (ث) محاسبه گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا