0
0

پاسخ : طبق مفاد قانون تجارت از جمله مواد 8 و 589، بايد صاحبان امضاء مجاز اشخاص حقوقي در اساسنامه آنها تعيين شود. با توجه به اينکه قراردهاي تسهيلاتي از جمله مصاديق اوراق و اسناد مالي محسوب مي شود، صرفاً صاحبان امضاي مجاز تعيين شده در اساسنامه شرکتها، مجاز به امضاي قراردادهاي تسهيلاتي مي باشند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا