0
0

پاسخ : در هر زمان که مشتري جهت بازپرداخت بدهي خود مراجعه نمايد، بانک بايد تا آن مقطع، وجه التزام تأخير تأديه دين را با توجه به قرار گرفتن مطالبات در هر يک از طبقات مذکور در بندهاي (الف تا ث) ماده (12) آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و مدت توقف آنها در هر طبقه به طور جداگانه محاسبه مي‌گردد. لذا جرايم بر حسب نرخهاي متفاوت متناسب با توقف بدهي در هر سرفصل بايد محاسبه شود و به وي اعلام نمايد. ضمن آنکه بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين و محاسبه آن دو مقوله متفاوت از يکديگر مي‌باشند. اعمال نرخهاي متفاوت براي وجه التزام تأخير تأديه دين صرفاً محاسبات را قدري بيشتر مي‌نمايد. ليکن اشکالي در بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين بر اساس ماده (14) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390 مصوب يکهزار و يکصد بيست و چهارمين جلسه مورخ 25/12/1389 شوراي پول و اعتبار ايجاد نمي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا