0
0

پاسخ : با توجه به ماده 13 ضوابط سياستي و نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1389 : هيأت مديره موسسه اعتباري مي تواند در صورت تسويه بدهي مشتريان به صورت دفعتاً واحده نسبت به بخشودگي تا 6 درصد جريمه تاخير اقدام نمايند. بديهي است منظور از تسويه بدهي جايگزني آن با تسهيلات جديد نمي باشد و اصولاً با توجه به مديريت ريسک اعتباري بانک بايستي از اعطاي مجدد تسهيلات به اشخاصي که مطالبات غيرجاري دارند امتناع نمايد. همچنين بر اساس بخشنامه شماره نب/1751 مورخ 13/3/1375 بانکها موظفند از اعطاي تسهيلات به مشتريان به منظور بدهي هاي گذشته و سررسيد شده جداً خودداري نمايند… بنابراين بانک نمي تواند تسهيلات غيرجاري گروه را با اعطاي تسهيلات جديد حتي در صورتي که تسهيلات به منظور تامين سرمايه در گردش اعطا شده باشد جايگزين نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا