0
0

پاسخ: در صورتی که مطمئن باشیم بخش ناقص و کسری اسکناس از بین رفته است، اسکناس ناقص معادل ارزش اسکناس کامل ارزیابی می گردد، ولی از آنجا که در اکثر مواقع نمی توان ثابت نمود که مابقی اسکناس ناقص از بین رفته و ممکن است توسط اشخاص دیگری ارائه گردد، بنابراین ارزش اسکناس ناقص بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی که معادل درصدی از مقدار باقی مانده از صد در صد اسکناس کامل می باشد، تعیین می¬گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا