0
0

پاسخ : با توجه به راي شماره 55 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 6 از ماده 18 دستورالعمل حساب جاري و نيز ابقاي ماده 14 آن در خصوص ممنوعيت اعطاي دسته چک به مشتري داراي سابقه چک برگشتي، رفع سوء اثر از چکهاي برگشتي پس از گذشت مدت 7 سال از ثبت آن در سامانه،منتفي بوده و اعطاي دسته چک به دارنده سابقه چک برگشتي تا زمان رفع سوء اثر، امکان پذير نيست. همچنين در حال حاضر، صادرکننده چک بلامحل صرفاً از طريق ساير روشهاي مندرج در ماده 18 دستورالعمل فوق‌الذکر قادر به رفع سوء اثر از چک برگشتي خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا