0
0

پاسخ : وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور همانند ساير مطالبات بر اساس مفاد ماده (12) آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباري ريالي و ارزي موضوع تصويب‌نامه 153965/ت41498/هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران که طي بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 و با رعايت برنامه زمانبندي تعيين شده در بندهاي (الف تا ث) ماده مزبور محاسبه ميگردد. ليکن طبقه‌بندي مطالبات مذکور بايد همچنان بر اساس بند (6-2) دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري که طي بخشنامه مب/2823 مورخ 5/12/1385 مبني بر انتقال يکباره آنها از طبقه جاري به طبقه مشکوک‌الاوصول صورت پذيرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا