0
0

پاسخ : با توجه به الزامات قانوني از جمله بند (ب) ماده 17 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و بند (الف) ماده 20 قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور، کليه حساب‌هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي دانشگاههاي دولتي بايد صرفاً از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح شود. همچنين کليه دستگاههاي موضوع بند (الف) ماده 12 قانون پولي و بانکي کشور موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور کليه حسابهاي بانکي خود را بر اساس دستورالعمل‌هاي مربوط نزد بانک مرکزي متمرکز نمايند. با توجه به اين موضوعات، بخشنامه شماره 330422/95 مورخ 18/10/1395 کماکان لازم‌الاجرا مي‌باشد و بر اين اساس، افتتاح حساب و نگهداري سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار براي دانشگاه‌هاي دولتي تحت هر عنوان از قبيل حساب‌هاي دومنظور و پشتيبان و بالتبع آن اعطاي سود به آنها توسط بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي همچنان ممنوع است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا