0
0

پاسخ : وفق بند (الف) ماده (1) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 ذينفعان مشمول عبارتند از کشاورزان و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که از بانکهاي عامل و صندوق‌هاي حمايتي، تسهيلات بخش کشاورزي شامل زراعت، باغباني، پرورش دام و طبور و آبزيان، جنگلداري  مرتع‌داري دريافت نموده و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غيرمترقبه به تأييد کارگروه موضوع ماده 3 آيين‌نامه رسيده باشد. با توجه به اينکه در مصاديق عنوان شده به صنايع تبديلي اشاره‌اي نشده است، علي‌الاصول تسهيلات اعطايي به صنايع مزبور مشمول امهال موضوع بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 نمي‌شود. به علاوه آنکه طبق بند (ب) ماده (1) آيين‌نامه فوق‌الذکر حوادث غيرمترقبه مشتمل بر خشکسالي، سيل، برف، تگرگ، سرمازدگي، آتش‌سوزي غيرعمدي، زلزله، آفات، بيماري‌هاي همه‌گير گياهي و دامي و نظاير آن که درآمد انتظاري ناشي از فعاليت کشاورزي ذي‌نفعان مشمول اين آيين‌نامه را با مخاطره جدي مواجه نموده است، مي‌باشد. در اين بند نيز موضوع درآمد انتظاري ناشي از فعاليت‌هاي کشاورزي مورد تأکيد قرار گرفته است. همچنين اعتبار احکام مندرج در قوانين بودجه يکساله مي‌باشد و در سال 1395 استناد به قانون بودجه سال 1394 کل کشور موضوعيت ندارد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا