0
0

پاسخ : ضوابط چگونگي توديع سپرده قانوني سپرده هاي ارزي جمع آوري شده توسط واحدهاي بانکي مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي قبلاً در بيست و ششمين جلسه مورخ 18/6/1380 کميته سياستگذاري و نظارت بر بانکهاي مناطق آزاد به تصويب رسيده و طي بخشنامه شماره مب/720 مورخ 8/7/1380 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است. از سويي به موجب بند 3 نهصد و هشتمين صورتجلسه مورخ 29/9/1379 شوراي پول و اعتبار تصميم گيري در خصوص مسابل مربوط به مناطق آزاد تجاري- صنعتي به بانک مرکزي ايران محول گرديد. بر اساس تکليف مقرر و بر اساس مصوبه چهل و هفتمين جلسه مورخ 24/12/1377 هيأت عامل کميته سياستگذاري و نظارت بر بانکهاي مناطق آزاد تشکيل گرديد. بر اين اساس شموليت توديع سپرده قانوني سپرده هاي ارزي جمع آوري شده توسط واحدهاي بانکي مستقر در مناطق آزاد تجاري –صنعتي در گستره مصوبه يکهزار و يکصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 22/12/1391 شوراي پول و اعتبار مبهم است و تعيين تکليف نشده است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا