0
0

پاسخ : به موجب مفاد تبصره بند (24-5) دستورالعمل حساب جاري، در صورت نبود وجه کافي در حساب جاري مشترک، بانک موظف است از موجودي قابل برداشت حساب هاي شخصي هر يک از صاحبان حساب مشترک در همان بانک برداشت نمايد. بنابراين در مواقعي که در حساب جاري مشتري وجه کافي وجود نداشته باشد، امکان برداشت از ساير حسابهاي مشترک ممکن نبوده و بايد ترتيب مقرر در بند (24-5)، صرفاً از حسابهاي شخصي صاحبان حساب مشترک برداشت شود. بديهي است با عنايت به موارد مندر در بند (24-5) در صورت عدم تکافوي مبلغ موجود در يک حساب جهت تامين وجه مورد نياز، به ترتيب اولويت تعيين شده، بانک موظف مي باشد از موجودي قابل برداشت ساير حسابها نيز برداشت نمايد. در هر صورت چنانچه پس از برداشت از حسابهاي ديگر، کماکان وجه کافي جهت پرداخت وجه چک در حساب جاري وجود نداشته باشد، به موجب مفاد تبصره ذيل ماده 17 دستورالعمل، بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک، اقدام به پرداخت موجودي قابل برداشت نموده و براي باقي مانده آن، گواهي نامه عدم پرداخت صادر نمايد. چک مزبور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده بي محل محسوب و گواهي نامه عدم پرداخت بانک در اين مورد براي دارنده چک، جانشين اصل چک خواهد بود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا