0
0

پاسخ : وفق مفاد ماده (1) «دستورالعمل اجرايي عقد استصناع»، استصناع عقدي است که به‌موجب آن يکي از طرفين در مقابل مبلغي معين، متعهد به ساخت (توليد، تبديل و تغيير) اموال منقول و غيرمنقول، مادي و غيرمادي با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معين به طرف ديگر مي‌گردد. گرچه در قرارداد استصناع اين بانک است که عامليت صنع را برعهده دارد، ليکن مي‌تواند بنا بر صلاحديد انجام صنع را از طريق انعقاد قرارداد ديگري به اشخاص ثالث واگذار نمايد. به عبارتي فرم‌هاي يکنواخت قراردادهاي بانکي صرفاً ناظر بر روابط فيمابين مشتري (تسهيلات‌گيرنده) و بانک بوده و مناسبات بانک و سازنده را در بر نمي‌گيرد. از اين‌رو؛ بديهي است تنظيم قراردادها در استصناع دوم بايد توسط بانک‌ها و بسته به شرايط و اقتضائات، تنظيم و راهبري شود. البته حايز ذکر مي‌داند در «دستورالعمل اجرايي عقد استصناع» ضوابط و شرايط ناظر بر عقد استصناع فارغ از مقام اجراء و با رعايت قوانين و مقررات موضوعه تبيين شده تا سازو کار مناسب از بعد اختيارات، محدوديت‌ها و …. را در تنظيم قراردادهاي استصناع فراهم آورد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا