0
0

پاسخ : منظور از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط در تعريف ارايه شده براي مطالبات سررسيد گذشته در قسمت (ذ) ماده 1 آيين نامه فوق الذکر تاريخ قطع بازپرداخت هر يک از اقساط مي باشد. بنابراين در صورتي که مشتري به صورت يک در ميان اقساط خود را پرداخت نمايد پس از گذشت دو ماه از تاريخ عدم پرداخت اولين قسطي که شمتري اقدام به پرداخت آن ننموده، مبلغ آن قسط بعلاوه مانده اقساط سررسيد شده به طبقه سررسيد گشذته منتقل مي گردد. ضمن آنکه ملاک انتقال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي به طبقات غيرجاري به لحاظ زماني مدت زمان سپري شده (بر حسب ماه) از تاريخ قطع پرداخت هر يک از اقساط – خواه اقساط ماهانه، سه ماهه و غيره باشد – بر اساس مفاد دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري پيوست بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5/12/1385 مي باشد. همچنين موضوع ماده 12 آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) در ارتباط با نرخ وجه التزام تاخير تاديه مطالبات متناسب با طبقه آنها مي باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا