0
0

پاسخ : با توجه به ماهیت عقد خرید دین، این عقد جزء عقود غیرمشارکتی بوده که تسهیلات ارایه شده در چارچوب آن، دارای تسویه دفعی در سررسید اسناد و اوراق تجاری مرتبط با دین می‌باشد. بنابراین، بدیهی است که مطابق با این عقد، در سررسید مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری نزد بانک، توسط مدیون (بدهکار) پرداخت شده و بدین‌وسیله تسهیلات پرداخت شده به فروشنده دین، تسویه می‌گردد. با عنایت به ماهیت این عقد و با توجه به اینکه فرمول محاسباتی سود با بازدهی معین موضوع بخشنامه شماره مب‏/1521 مورخ 18‏/04‏/1386 بانک مرکزی، در خصوص محاسبه اقساط مساوی ماهیانه تسهیلاتی است که باید توسط مشتری در طول یک بازه زمانی مشخص پرداخت گردد؛ بنابراین فرمول تعیین اقساط و سود تسهیلات موضوع بخشنامه فوق‌الذکر، نمی‌تواند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد. به موجب ماده (1) دستورالعمل اجرایی عقد خرید دین موضوع بخشنامه شماره 141696 مورخ 20‏/06‏/1390 «خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی، دین مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی آن به‌صورت نقدی از فروشنده دین خریداری می‌کند». بنابراین، مطابق تعریف مذکور، بانک به عنوان شخص ثالث می‌تواند اسناد و اوراق تجاری مرتبط با دین مدیون را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای عقود غیرمشارکتی خریداری نماید. از آنجایی که عقد خرید دین جزء عقود غیرمشارکتی محسوب مي‌شود، بانک مي‌تواند اسناد موضوع عقد خريد دين را ، با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار براي عقود غیرمشارکتی با توجه به زمان باقی‌ مانده تا سررسید اسناد و اوراق تجاری خریداری نماید. بدیهی است که تفاوت بین قیمت اسمی و مبلغ پرداختی به فروشنده اسناد، تعیین کننده میزان سود تسهیلات ارایه شده در چارچوب عقد خرید دین خواهد بود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا