0
0

پاسخ : امهال بدهي يا تسهلات غيرجاري مشتريان به دو روش تمديد و ادامه دادن قرار داد قبلي و همچنين انعقاد قرارداد جديد انجام‌پذير است. البته حايزذکر است که امهال از طريق تمديد و ادامه دادن قرارداد قبلي مطالبات صرفاً در خصوص تسهيلات غيرجاري که واجد سررسيد مي‌باشند، موضوعيت داشته و مشمول خدمات بانکي از جمله ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادي پرداخت شده نمي‌شود. علي‌ايحال بانک مي‌تواند مطالبات خود از مشتري را فارغ از محل ايجاد – تسهيلات اعطايي و يا تعهدات ايجادي – از طريق انعقاد قرارداد تسهيلاتي جديد و در قالب عقود اجاره به شرط تمليک، سلف و خريد دين، حسب شرايط و مقتضيات مشتري امهال نمايد. در حالت اخير، ضوابط و شرايط حاکم بر تسهلات جديد (تسهيلات امهال شده) از حيث طبقه‌بندي تسهيلات مذکور و بالتبع آن ذخاير قابل احتساب درماده 15 آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري (رايلي و ارزي) تببين شده است. به موجب ماده مذکور موسسه اعتباري پس از وصول حداقل 20 درصد از کل مبلغ قرارداد تسهيلات امهالي و در صورت عدم هر گونه نکول در ايفاي تعهدات از جانب مشتري، مي‌تواند نسبت به انتقال تسهلات مذکور به طبقه تسهيلات جاري اقدام نمايد. بر همين اساس ذخاير قابل احتساب متناسب با طبقه‌بندي است که تسهلات مذکور در آن طبقه‌بندي مي‌شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا