0
0

پاسخ :  با توجه به تعريف ارايه شده در بند (18-3) ماده 18 دستورالعمل حساب جاري «ذي نفع چک، شخصي است که گواهي نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است» لذا در صورتي که گواهي نامه عدم پرداخت وجه چک به نام شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي صادر شده باشد، شخص يا نهاد مزبور ذينفع چک محسوب مي گردد. از سوي ديگر، بنابر تبصره بند ياد شده «چنانچه ذينفع چک شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي باشد، مي تواند با ارايه نامه رسمي رضايت خود را اعلام نموده و بانک با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع شوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام مي نمايد.» در اين راستا، نامه رسمي موضوع تبصره مذکور، بايد به شکل متداول در مکاتبات رسمي اداري، در سربرگ شخص حقوقي يا نهاد عمومي موردنظر و برحسب اينکه گواهي نامه عدم پرداخت وجه چک به نام کدام يک از واحدهاي تابعه آن صادر شده باشد، با مهر و امضاي مندرج از سوي واحد مزبور، صادر گرديده باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا