0
0

پاسخ : تعيين نرخ سود در عقد مرابحه بر اساس قيمت تمام شده به اضافه درصدي مبلغ معين مي باشد. اين نرخ گاهي مي تواند با توافق طرفين تعيين شود و گاهي برمبناي مصالح عمومي کشور و در راستاي سياستهاي پول و اعتباري کشور، از سوي بانک مرکزي در دامنه اي مشخص اعلام مي گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا