0
0

پاسخ : وفق بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور، مصوب سال 1351 و به موجب تکليف قانوني مندرج در نبد 4 ماده 20 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و همچنين در اجراي مفاد بند 1 يکهزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ 23/4/1394 شوراي پول و اعتبار تعيين انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکي و بازنگري ساليانه آن بر عهده بانک مرکزي قرار دارد. بديهي است کارمزد خدمات بانکي، مبلغي است که بانکها در قبال ارايه انوع خدمات بانکي به مشتريان دريافت مي‌کنند. همچنين آنچه مهم که کارمزد نبايد بيش از هزينه هاي تمام شده خدمات ارايه شده و ميزان انجام کار باشد. بر اساس بخشنامه شماره 218546 مورخ 11/7/1395 براي افتتاح حساب و صدور دفترچه حساب قر ض الحسنه پس انداز و نيز افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز، کارمزدي تعيين نشده است، ليکن صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حسابهاي کوتاه مدت مشمول 40.000 ريال کارمزد مي باشد. همچنين به موجب بخشنامه فوق براي ارايه صورتحساب سالجاري (جهت کليه حسابها) به صورت حضوري، کارمزدي به ازاي هر صفحه 5.000 ريال و براي ارايه صورتحساب سالهاي گذشته (جهت کليه حسابهاي) به صورت حضوري، کارمزدي به ازاي هر صفحه 6.000 ريال تعيين شده است. نرخهاي ابلاغي طي بخشنامه فوق حداکثر نرخهاي قابل وصول براي خدمات بانکي بوده و بانکها مجاز مي باشند براي رقابت تخفيف تا حداکثر 30 درصد براي خدمات خود اعمال نمايند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا