0
0

پاسخ : بر اساس مفاد بند (1-1) دستورالعمل طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري به شماره بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5/12/1385 حسابهاي مذکور از مصاديق تسهيلات مي‌باشند، لذا چنانچه مطالبات بانک از محل بدهکاران فوق با توافق بانک و از طريق انعقاد قرارداد جديد مورد امهال قرار گيرد. عملاً مطالبات مزبور که ناشي از ارايه خدمات بوده و به صورت قهري براي بانک ايجاد شده‌اند به تسهيلات مبدل مي‌گردند. لذا مي‌توان آنها را صرفاً در يکي از طبقات سررسيد گذشته و معوق طبقه‌بندي و در سرفصل حسابهاي مطالبات سررسيد گذشته و معوق تسهلات اعطايي ثبت نمود. ضمناً آنکه تحت هيچ شرايطي نمي‌توان تسهيلات برشمرده شده در بند (1-1) دستورالعمل فوق‌الذکر را در صورت استمهال در طبقه‌بندي جاري طبقه‌بندي نمود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا