0
0

پاسخ : موضوع ”شرايط خاص و مقرر در ضمانت‌نامه“ نيز عنداللزوم در وهله نخست توسط ذينفع و ضمانت‌خواه تعيين و توافق و در ضمانت‌نامه درج مي‌شود فلذا بانک راساً مسئول و ملزم به درج شروط در ضمانت‌نامه نيست. درخصوص ”اعلام کتبي ذينفع مبني بر ابطال و خاتمه ضمانت‌نامه“بانک مي‌تواند جهت حصول اطمينان لازم از ”آگاهي کامل“ ذينفع و يا صحت اعلاميه دريافتي، نخست از ذينفع استعلام و پس از دريافت تاييديه کتبي از ذينفع، نسبت به ابطال ضمانت‌نامه و آزادسازي وثايق اقدام نمايد.

براساس مفاد مندرج در ضمانت‌نامه‌هاي ”پيش‌پرداخت ـ نمونه 3“ و ضمانت‌نامه‌هاي ”شرکت در مناقصه ـ نمونه يک“ (ضمانت‌نامه‌هاي مربوط به طرح‌هاي عمراني) بر حسب مورد (حصول شرايط خاص و يا تاريخ سررسيد ضمانت‌نامه) ضمانت‌نامه ”خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اين که اصل آن به بانک مسترد گردد يا مسترد نگردد“.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا