0
0

پاسخ : الف – پرداخت مبلغ تسهيلات مي‌تواند دفعتاً واحده باشد يا به استناد ماده 4 دستورالعمل اجرائي مضاربه، بتدريج انجام گردد، اما افزايش اصل مبلغ مضاربه در طول مدت مضاربه ممکن نيست مگر در صورت انعقاد قرارداد جديد.

ب – تمديد مضاربه (افزايش مدت مضاربه) طبق ماده 9 دستورالعمل مذکور با اجازه بانک مرکزي امکان‌پذير مي‌باشد.

ج – در صورتيکه مبلغ مضاربه بتدريج پرداخت شود احتياجي به حضور ضامن در هر مرحله ازپرداخت نيست ليکن در صورتيکه : 1- اصل مبلغ مضاربه(به تعبير قانون مدني، سرمايه) تغيير کند (افزايش يابد) حضور ضامن قطعا لازم است. 2- در صورتيکه تمديد ،صرفاً به تعويق افتادن سررسيد باشد و تغييري در تعهدات عامل و به تبع آن تعهدات ضامن نداشته باشد نيازي به حضور ضامن نيست. 3- در صورتيکه تمديد، مستلزم تغييردر عناصر عقد از جمله نرخ سود و نسبت سهم سود باشد حضور ضامن در زمان تمديد و اعلام رضايت ايشان لازم است

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا