0
0

پاسخ : مالي باشند (نظير برات، سفته و چک)؛ قابل انتقال به غير باشند؛ مدت‌دار باشند؛ متعهد اصلي (خريدار) مشخص شده باشد؛ لذا ضروري است که امر صادرات محقق گرديده باشد زيرا در هر حال اين اسناد با رعايت ضوابط مربوط به ”عقد خريد دين“ تنزيل مي‌گردند که براساس ضوابط مزبور بانک مي‌بايست از معتبر بودن متعهد دين اطمينان حاصل نمايد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا