0
0

پاسخ: جهت ورود با شماره مشتری و شماره سپرده نیاز به رمز تلفن‌بانک است ولی جهت ورود با شماره کارت نیاز به رمز دوم کارت می‌باشد. 

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا