0
0

پاسخ : بر اساس ماده 20 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و ماده 14 قانون پولي و بانکي و نيز بند (2) ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانک مرکزي مي‌تواند حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالي را تعيين نمايد. ماهيت نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي بيانگر انتظارات بانک از سودآوري طرح موضوع مشارکت و ميزان ريسکي که از جانب آن طرح متحمل مي‌گردد، مي‌باشد. شوراي پول و اعتبار نيز با رويکرد کاهش هزينه تجهيز پول، تسريع فرآيند خروج از رکود و کاهش ريسک‌پذيري شبکه بانکي، در ساليان اخير حداکثر نرخ سود مورد انتظار تسهيلات مشارکتي را تعيين و بانکها را از ورود به طرح‌هايي که داراي نرخ سود مورد انتظار بيش از حد تعيين شده مي‌باشند، به جهت تحقق موارد مذکور بازداشته است. ليکن در سال 1393 آن شورا صرفاً حداقل نرخ سود مورد انتظار را تعيين نموده و بانکها در انتخاب طرح‌هاي موضوع مشارکت مجاز به مشارکت در مواردي بوده‌اند که عوايد احتمالي آن، حداقل نرخ سود مورد انتظار مصوب شوراي پول و اعتبار را تأمين نمايد. بديهي است در سال مورد استعلام بانکها محدوديتي در خصوص حداکثر نرخ سود مورد انتظار نداشته‌اند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا