0
0

پاسخ: براي اين منظور صاحب حساب (فرد مسافر و يا شخص ديگري مانند اعضاي درجه يك مانند پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر كه ضمانت مالي وي را تقبل مي نمايد) به شعبه افتتاح كننده حساب مراجعه نموده و درخواست كتبي خود را (فرم تقاضاي كتبي در شعبه موجود مي باشد) به مسئول و يا معاون شعبه ارايه نمايد. شعبه بر اساس درخواست مشتري پس از اخذ كارمزدهاي مربوطه، فرم هاي لازم را تكميل و از طريق فاكس و يا بصورت دستي به دايره امور كاركنان شعب خارج از كشور بانك مستقر در طبقه 21 برج سپهر ارسال نمايد. 

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا