0
0

پاسخ : بند 1 از بخش ب آئين‌نامه اجرايي گشايش اعتبار اسنادي اتکايي و تنزيل اسناد اعتبار اسنادي صادراتي تحت عنوان تنزيل اسناد صادراتي موضوع بخشنامه شماره مب‏/2098 مورخ 25‏/12‏/1382، اسناد مدت‌دار اعتبار اسنادي صادراتي و بروات ارزي مدت‌دار را به عنوان مصاديق اسناد تجاري مدت‌دار قابل تنزيل شناخته است. از طرفي ماده 2 دستورالعمل اجرايي عقد خريد دين موضوع بخشنامه شماره 141696‏/90 مورخ 20‏/6‏/1390، بانک‌ها را مجاز در خريد دين اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار شناخته است و با توجه به اين‌که بخشنامه شماره مب‏/2098 مورخ 25‏/12‏/1382 اسناد مدت‌دار ارزي (اسناد مدت‌دار اعتبار اسنادي صادراتي و بروات مدت‌دار ارزي) را از مصاديق اسناد و اوراق تجاري مدت‌دار قابل تنزيل دانسته است، لذا به نظر مي‌رسد بانک‌ها به استناد دستورالعمل خريد دين موضوع بخشنامه شماره 141696‏/90 مورخ 20‏/6‏/1390 مجاز به خريد دين ارزي مي‌باشند.

 

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا