0
0

پاسخ : براساس تصميمات متخذه در کميته حسابداري طرح يکسان‌سازي نرخ ارز، ”حساب بدهکاران بابت اعتبار اسنادي و بروات مدت‌دار به ارز“ به عنوان اقلام بالا خط ترازنامه محسوب شده است. حساب ياد شده تا اطلاع‌ ثانوي در چارچوب بخشنامه مب/ 1966 مورخ 29/11/1382 مشمول ضريب ريسک 100 درصد مي‌باشد. شايان ذکر است ماهيت احتمالي (زيرخط) بودن حساب مذکور و يا نبودن آن در اين اداره در حال بررسي است که به محض حصول نتيجه مراتب به سيستم بانکي اعلام خواهد شد. در بخشنامه مب/ 1966 مورخ 29/11/1382 درخصوص نحوه خالص نمودن داراييها تنها به چند مورد اشاره شده است، اين موضوع دليل بر تفاوت رويه‌هاي خالص نمودن داراييها در صورتهاي مالي و نحوه محاسبه کفايت سرمايه نمي‌باشد. لازم به ذکر است که برخي از حسابهاي ذکر شده در پيوست نامه آن اداره کل، در حقيقت حسابهاي متقابل مي‌باشند که با يکديگر در شرايط خاصي تهاتر مي‌شوند مانند حساب مرکز با حواله‌هاي عهده شعب و ارزش ريالي مبادلات ارزي با حساب وضعيت ارزي.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا